Category Archives: Лирика

Лирика (стих, строфа, рима)

Уобичајен

ВРСТЕ СТИХА

(Стих је најмања метричка и значењска целина у песми. То је најчешће један ред у песми. може имати различити број слогова.)

Према броју слогова најчешћи су:

а) шестерац (шест слогова)

Бацала девојка 

За облак јабуку  (народна песма)

б) седмерац (седам слогова)

Невестице, росице,

капни војну на лице  (народна песма)

в) осмерац (осам слогова)

Град градила б`јела вила,

Ни на небо ни на земљу   (народна песма)

г) десетерац (десет слогова)

Спавај, чедо, родила те мајка

у горици ђе се легу вуци  (народна песма)

д) једанаестерац ( једанаест слогова)

Не плачем само с болом свога срца

Рад земље ове убоге и голе

(„Моја отаџбина“ Алекса Шантић)

ђ) дванаестерац (дванаест слогова)

Виторог се месец заплео у грању

Старих кестенова; ноћ светла и плава

(„Село“ Јован Дучић)

е) шеснаестерац (шеснаест слогова)

Ко удара тако позно у дубини ноћног мира

На капији затвореној светогорског манастира

(„Свети Сава“ Војислав Илић)

ж) слободни стих

(„Ветар“ Иван В. Лалић)

ВРСТЕ СТРОФА

(Строфа је метричка целина од више стихова.)

 1. од једног стихамоностих (монострофа)       „Волео сам вас“, А. С. Пушкин
 2. од два стихадистих
 3. од три стихатерцет (терцина)
 4. од четири стиха катрен

ВРСТЕ РИМЕ

1. Према распореду

 • парна (АА)
 • укрштена (АБАБ)
 • обгрљена (АББА)
 • нагомилана (АААА)
 • испрекидана (АБВБ)

2. Према броју слогова

 • једносложна (мушка) дан-сан
 • двосложна (женска)  река-зека
 • тросложна (дактилска)  хаљина- даљина

3. Према квалитету

 • чиста тáма – сáма
 • нечиста рýка – пòрука (краткосилазни акценат)