Tag Archives: теорија књижевности

Лекције из књижевности

Уобичајен

Нисам знала како да насловим овај чланак јер ми је намера да на овом месту поставим све важније материјале који би вам могли помоћи у савладавању књижевнотеоријских појмова као и разне презентације помоћу којих бисте могли обновити знања из књижевности.  Ови материјали вам могу помоћи како у спремању такмичења Књижевна олимпијада тако и у припреми за завршни испит. Па да кренем редом:

Тестови:

Питања из књижевности, седми разред

Питања из књижевности, осми разред

Питања из књижевности, од петог до осмог разреда

Питања (књижевнотеоријска)  Решења

Пример теста са школског такмичења, седми разред

Квиз – писци и дела

Квиз – лирске народне песме

Лекције:

Народна књижевност (шести разред)

Функционални стилови

Стилске фигуре у епској поезији

Стилске фигуре

Кратке фолклорне форме

Презентације:

 • Презентације ученика о народним лирским песмама, стилским фигурама, значењу биља, љубавним песмама наћи ћете на адреси http://portfolioucenika.weebly.com/ (на подстранама Народне лирске песме испод одељења; свако одељење је направило своје презентације).

Ту си презентације о Његошу,  као и презентације настале на основу путописа Писма из Италије.

Не заборавите и лекције из теорије књижевности постављене на овом блогу.

Лирика (стих, строфа, рима)

Уобичајен

ВРСТЕ СТИХА

(Стих је најмања метричка и значењска целина у песми. То је најчешће један ред у песми. може имати различити број слогова.)

Према броју слогова најчешћи су:

а) шестерац (шест слогова)

Бацала девојка 

За облак јабуку  (народна песма)

б) седмерац (седам слогова)

Невестице, росице,

капни војну на лице  (народна песма)

в) осмерац (осам слогова)

Град градила б`јела вила,

Ни на небо ни на земљу   (народна песма)

г) десетерац (десет слогова)

Спавај, чедо, родила те мајка

у горици ђе се легу вуци  (народна песма)

д) једанаестерац ( једанаест слогова)

Не плачем само с болом свога срца

Рад земље ове убоге и голе

(„Моја отаџбина“ Алекса Шантић)

ђ) дванаестерац (дванаест слогова)

Виторог се месец заплео у грању

Старих кестенова; ноћ светла и плава

(„Село“ Јован Дучић)

е) шеснаестерац (шеснаест слогова)

Ко удара тако позно у дубини ноћног мира

На капији затвореној светогорског манастира

(„Свети Сава“ Војислав Илић)

ж) слободни стих

(„Ветар“ Иван В. Лалић)

ВРСТЕ СТРОФА

(Строфа је метричка целина од више стихова.)

 1. од једног стихамоностих (монострофа)       „Волео сам вас“, А. С. Пушкин
 2. од два стихадистих
 3. од три стихатерцет (терцина)
 4. од четири стиха катрен

ВРСТЕ РИМЕ

1. Према распореду

 • парна (АА)
 • укрштена (АБАБ)
 • обгрљена (АББА)
 • нагомилана (АААА)
 • испрекидана (АБВБ)

2. Према броју слогова

 • једносложна (мушка) дан-сан
 • двосложна (женска)  река-зека
 • тросложна (дактилска)  хаљина- даљина

3. Према квалитету

 • чиста тáма – сáма
 • нечиста рýка – пòрука (краткосилазни акценат)

Родови и врсте ауторске (писане) књижевности

Уобичајен

ЛИРИКА

Лирика је један од три књижевна рода. У почетку је била везана за музику. Назив је добила према музичком инструменту лири уз чију је пратњу певана.

Особине лирске песме: субјективност (изношење личних осећања, размишљања, расположења), емоционалност (осећајност), сажетост, сликовитост, музикалност, изражајност и ритмичност.

Лирске врсте (по теми и врсти осећања):

 • љубавне песме („Очију твојих да није“ Васка Попе, „Опомена“  и „Стрепња“ Десанке Максимовић, „Љубавна песма“ Рајнера Марије Рилкеа, “ Кажи ми, кажи“ и “ Месечина“ Јована Јовановића Змаја, „Шашава песма“, „Прва љубав“, и „Плави чуперак“ Мирослава Антића, „Волео сам вас“ Александра Сергејевича Пушкина, „Градинар“ Рабиндранта Тагоре);
 • родољубиве песме ( „Домовина“ Душана Васиљева, „Моја отаџбина“ Алексе Шантића, „Наслеђе“, „Симонида“ Милана Ракића, „Отаџбина“ Ђуре Јакшића, „Србија“ Оскара Давича);
 • химне („Боже правде“, „Светосавска химна“);
 • мисаоне (рефлексивне) песме („Плава звезда“ Мирослава Антића, „Чудесни свитац“ Добрице Ерића, „Небо“ Стевана Раичковића, „Светли гробови“ Јована Јовановића Змаја);
 • дитирамб („Ала је леп овај свет“ Јована Јовановића Змаја, „Хвала сунцу, земљи, трави“ Стевана Раичковића);
 • описне (дескриптивне) песме („Зимско јутро“ Војислава Илића, „Лето на висоравни“ Стевана Раичковића, „Поље“, „Село“, „Подне“ Јована Дучића, „Бреза“ Сергеја Јесењина, „Шљива“ Милована Данојлића);
 • породичне песме ( „Кад мати меси медењаке“ и “ Кад отац бије“ Бранка В. Радичевића, „Међу својима“ Владислава Петковића Диса, „Тијо ноћи“ Јована Јовановића Змаја, „Ветар“ Ивана В. Лалића);
 • песме с елегичним осећањима („Покошена ливада“ и „Крвава бајка“ Десанке Максимовић, „Плава гробница“ Милутина Бојића, „Бисерне очи“ Симе Пандуровића, „Међу својима“ Владислава Петковића Диса);
 • социјалне песме („О класје моје“ Алексе Шантића).

Лирске песме (према облику песме)

 • песме у прози ( „Сунце“ Јована Дучића, „Светогорски дани и ноћи“ Миодрага Павловића);
 • песме писане слободним стихом („Птица“ Мирослава Антића, „Очију твојих да није“ Васка Попе);
 • песме писане везаним стихом („Подне“ Јован Дучића, „Међу својима“ Владислава Петковића Диса).

ЕПИКА

Епика је један од три књижевна рода. Реч епика води порекло од грчке речи епос која је првобитно значила реч, говор, прича, а касније еп и епопеју. Обухвата књижевна дела заснована на приповедању о неком стварном или измишљеном догађају. Може да буде написана у стиху (епска песма, еп, спев) и прози (бајка, басна, прича о животињама, легенда, предање, анегдота, шаљива прича, приповетка, новела роман).

Одлике епске књижевности: објективност (приповедач или певач непристрасно саопштава и преноси догађај, без личног тона и изражавања осећања); приповедање о догађајима и јунацима; окренутост прошлости (приповедање о ономе што је било и прошло); развијена фабула (прича) и опширност у приповедању (дужа форма).

Епске врсте у стиху:

 • еп (епопеја)
 • спев  („Горски вијенац“ Петра Петровића Његоша).

Епске врсте у прози:

 • басне („Две козе“, „Два јарца“ Доситеја Обрадовића);
 • житије („Житије Светог Симеона“ Светог Саве, „Житије Светог Саве“ Теодосија);
 • бајке („Небеска река“, „Седефна ружа“ , „Звезда у чијим грудима је нешто куцало“ Гроздане Олујић);
 • новеле („Чиновникова смрт“ Антона Павловича Чехова);
 • приповетке („Чича Јордан“ Стевана Сремца, „Прва бразда“ Милована Глишића, „Поход на мјесец“, „Чудесна справа“ Бранка Ћопића, „Прича о кмету Симану“, „Мост на Жепи“, „Деца“ Иве Андрића);
 • романи („Хајдуци“ Бранислава Нушића, „Доживљаји Тома Сојера“ Марка Твена, „Робинзон Крусо“ Данијела Дефоа, „20000 миља под морем“ Жила Верна, „Орлови рано лете“ Бранка Ћопића, „Попо Ћира и поп Спира“ Стевана Сремца, „Старац и море“ Ернеста Хемнингвеја);
 • кратке приче („Слободне школске активности“ Михајла Пантића);
 • анегдота
 • афоризам
 • цртица
 • приповест

ДРАМА

Драма је, поред лирике и епике, један од три основна књижевна рода. Класична драма обично је подељена на чинове и сцене.

Чин је део драмског текста који представља тематску и драматрушку целину. Саставни делови чина су призори (појаве) и слике (сцене). Јован Стерија  Поповић чин назива дејство, а појаву позорје. На крају сваког чина спушта се завеса. Тиме се и формално означава прекид драмске радње.

Појава (призор) означава промену позорнице унутар једног чина у драми ,значи промену места радње. Сценографија се (кулисе, намештај, сликана позадина) смењује у драми у зависности од природе драмске слике. Призор се у драми обележава бројем.

Слика (сцена) је најмања тематска јединица у развоју драмске радње. карактерише је промена лица на позорници (нпр. улазак једног и излазак другог лица).

Драмска ситуација је важан или истакнут тренутак у драмском тексту или позоришној представи. Драмска ситуација приказује однос међу ликовима у одређеном простору и времену.

На почетку драмског текста именује се драмска врста (нпр. комедија у три чина, једночинка, драма за децу) и наводе се лица која учествују у радњи, као и њихови међусобни односи важни за разумевање драмске радње. Имена драмских лица пишу се великим словима.

Делови драмског текста су дијалози, монолози и дидаскалије.

Глумци представљају фиктивне или историјске личности, опонашајући њихов говор и покрете. Ликови у драмама комуницирају међусобно (дијалог, реплика) или са самим собом (монолог).

Комад који је заснован на говору једног лица назива се монодрама. Драмски текст може бити непосредно приказан на сцени (позоришни комад) или припремљен за читање (радио-драма).

Класична драма најчешће има следећу структуру: експозиција или уводни део; заплет, у коме се износи неки конфликт или поставља неки проблем; кулминација, конфликт достиже врхунац; перипетија, нагли преокрет радње и расплет, коначно разрешавање почетног конфликта или постављеног проблема.

Драма у ужем смислу приказује живот који је стилизован у драми и представљен је  ни трагично, ни комично , већ озбиљно. приказују се теме из свакодневног живота на озбиљан начин. Ликови су обични људи. Драмска напетост се заснива на сложеном проживљавању ликова. Писан је једноставно и природно. Настала је у савремено доба.

Драмске врсте:

 • трагедија („Ромео и Јулија“ В. Шекспира);
 • комедија (комедија нарави –  “ Сумњиво лице“ Б. Нушић, комедија карактера – „Покондирена тиква“ Ј. Стерије  Поповића, комедија ситуације – „Избирачица“ Косте Трифковића);
 • драма у ужем смислу


Драмске подврсте:

 • једночинка („Аналфабета“ и “ Кирија“ Бранислава Нушића); 
 • драма за децу 
 • радио драма („Капетан Џон Пиплфокс“ Душка Радовића);
 • историјска драма( „Бој на Косову“ Љубомира Симовића);


 • мелодрама
 • фарса
 • лакрдија
 • комад с певањем
 • драма апсурда
 • водвиљ
 • кабаре...

КЊИЖЕВНО-НАУЧНЕ ВРСТЕ

 • биографија (“ Житије ајдук Вељка Петровића “ Вука Караџића);
 • аутобиографија („Живот и прикљученија“ Доситеја Обрадовића);
 • дневник (Дневник Ане Франк);
 • путопис („Писма из Италије“ Љубомира Ненадовића);
 • мемоари ( Мемоари Проте Матеје Ненадовића).

ЛИРСКО-ЕПСКА ПОЕЗИЈА

 • поема(„Ђачки растанак“ Бранка Радичевића, „Ламент над Београдом“ Милоша Црњанског);
 • балада
 • романса

Родови и врсте народне (усмене) књижевности

Уобичајен

Подела народне књижевности на родове и врсте разликује се од поделе писане књижевности. Уместо уобичајене поделе на лирику, епику и драму, народна књижевност дели се на лирске песме, епске песме и усмене прозне облике. Између лирике и епике налази се посебан род лирско-епских песама. Као посебна категорија издвајају се кратки говорни облици. Усмени прозни облици деле се на приповетке и предања, а онда се те категорије  даље деле на врсте. 

ЛИРСКЕ ПЕСМЕ

Лирске врсте („женске пјесме“):

 • обредне песме: додолске (Насред села вита јела)/ коледарске (Војевао бели виде)/ божићне/ богојављенске/ ђурђевске (Ђурђево цвеће најлепше)/ краљичке/ ивањске (Иванско цвеће, петровско)/ спасовске
 • митолошке песме (Град градила б`јела вила)
 • обичајне песме: здравице, тужбалице, сватовске песме (Кад се испроси девојка, кад долазе сватови с девојком, Наук девојци)
 • посленичке песме (Јабланова моба)
 • љубавне песме (Љубавни растанак, Српска девојка, Ој девојко, селен велен)
 • породичне песме: (Највећа је жалост за братом, Двије сеје брата не имале)
 •  успаванке: (Мајка Јова у ружи родила, Спавај, чедо, родила те мајка)
 • религиозно-моралистичке песме
 • шаљиве песме :(Женидба врапца подунавца)


ЕПСКЕ ПЕСМЕ

Епске народне песме („мушке/јуначке пјесме“):

Опевале су значајне догађаје и најчешће славиле подвиге јунака који су се песмом чували од заборава. певале су се уз гусле и преносиле усмено. Обично су испеване епским десетерцем, али постоје и бугарштице – песме дугог стиха. Вук Стефановић караџић је епске песме назвао мушке песме (јуначке) и поделио их је према хронологији историјских збивања на:

1. Епске народне песме старијих времена.  Опевају јунаке и значајне догађаје из српске историје до краја 15. века и пропасти самосталних средњовековних држава. У епске народне песме старијих времена убрајају се песме о Немањићима, Мрњавчевићима, косовским јунацима,Јакшићима и Црнојевићима.

 • песме о Немањићима и Мрњавчевићима (Женидба Душанова, Свети Саво, Урош и Мрњавчевићи, Женидба краља Вукашина, Зидање Скадра);
 • песме о Марку Краљевићу (Марко Краљевић укида свадбарину, Марко Краљевић и Муса Кесеџија, Марко Краљевић и орао, Орање Марка Краљевића);
 • песме о косовским јунацима ( Цар Лазар и царица Милица, Смрт Мајке Југовића, Косовка девојка, Комади од различнијех косовскијех пјесама);
 • песме о Бранковићима, Јакшићима и Црнојевићима ( Диоба Јакшића, Смрт војводе Пријезде).

2. Епске народне песме средњих времена. Оне опевају борбе хајдука и устока у 16. и 17. веку. Испеване су у епском десетерцу. Обухватају:

 • песме о хајдуцима (Старина Новак и кнез Богосав, мали Радојица, Стари Вујадин);
 • песме о ускоцима ( Иво Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана).

3. Епске народне песме новијих времена певају о борбама за ослобођење Србије и Црне Горе од Турака. Опевају догађаје који су се догодили у 18. и првој половини 19. века. Чине их:

 • песме о борбама за ослобођење Србије (Почетак буне против дахија, Бој на Мишару);
 • песме о борбама за ослобођење Црне Горе ( Три сужња).

ЛИРСКО-ЕПСКЕ ПЕСМЕ

 • Баладе (Женидба Милића Барјактара, Јетрвица адамско колено)
 • Романсе (Стојан и Љиљана).

ПРОЗНИ ОБЛИЦИ

Приповетке:

 • Приче о животињамаеђед, свиња и лисица, Побијеђени вук).
 • Басне ( Није вјера тврђа у јачега, Горостасни јаблан и вита трска).
 • Бајке (Чардак ни на небу ни на земљи, Биберче, Аждаја и царевф син, Златна јабука и девет пауница).
 • Новеле ( Дјевојка цара надмудрила).
 • Шаљиве приче ( Еро с онога свијета).
 • Легендарне приче ( Свети Сава и ђаво, Свети Сава и два супарника).
 • Анегдоте

 Предања („вјеровања“):

 • демонолошко, митолошко предање (Како су постале виле, Мора);
 • етиолошко предање (Како је постала корњача, Кукавица);
 • културно-историјско предање (Свети Сава и богати Гаван, Марко Краљевић, У цара Трајана козје уши, Савина пећина).


Кратки говорни облици

 • Пословице
 • Загонетке
 • Брзалице
 • Питалице
 • Изреке
 • Бројанице
 • Благослови
 • Заклетве
 • Клетве